دمعلوماتی اومخابراتی تکنالوژی انستیتوت رئیس - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ

دمعلوماتی اومخابراتی تکنالوژی انستیتوت رئیس

دکارلاندی ده