دمعلوماتی اومخابراتی تکنالوژی انستیتوت رئیس - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ