د معلوماتی تکنالوژی دیپارتمنت - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ

د معلوماتی تکنالوژی دیپارتمنت

څرنگه چه نوی معلوماتی تکنالوژی د انسانانو د ژوند انه په ټولو برخو کی دیو مبرم او جدی ضرورت بڼه نیولی دی نو ددی ایجاب کوی چه تول به په نوی معلوماتی تکنالوژی سمبال شی ,ددی تکی په پام کی نیولو سره دمعلوماتی تکنالوژی او مخابراتو انستیتوت په خپل چوکات کی د معلوماتی تکنالوژی دیپارتمنت په پام کی نیولی دی.دغه دیپارتمنت دانستیتوت یوه د مهمو شعباتو څخه شمیرل کیږی 

ددی څانګی ااستادان او کارمندان د ITU د پلان سره سم جوړه شوی لاند نی درسی مواد , دتدریس او نورو تد ریسی او عملی کارونو دتدبیق او تنظیم مسؤلیت په غاړه لری:

 • Introduction to Computer 2nd Semester
 • Computer Networking and Internet 3rd Semester
 • Computer Architecture and Assembler 6th Semester
 • Database Systems 6th Semester
 • Programming in Java 2,7th Semester
 • Web Designing 7th Semester
 • Operating Systems 7th Semester
 • Programming in C++ 8th Semester
 • CBT and Distance Learning 8th Semester
 • Programming in Visual Basic+.Net 8th Semester
 • Network Administration 8th Semester
 • Networks Security 8th Semester.

یوه دډیرو ارزښتمندو بخشونو د معلوماتی تکنالوژی ددیپارتمنت څخه دسیسکو د شبکی جوړولو اکادمی ده,په دغه اکادمی کی دری کتگوری شاگردانو دCCNA Discovery 1-4,CCNA Exploration 1-4 صنفونو ددری میاشتو دپاره او د IT Essentials 1-2 صنفونو د پنځه میاشتو دپاره درسونه وایی دغه دری کتگوری شاگردان عبارت دی له مخابراتو او معلوماتی تکنالوژی دوزارت د IT مامورینو ,د انستیتوت محصیلینو او بیرونی شاگردانو نه چه فیس ورکوی او درس وایی. پیر محمد بریالی لوړ تجربی سره د سیسکو د کارشناس په بست کی د سیسکو اکادمی سره د Legal Main Contact (ارتباطی مسؤل شخص ) په حیث باندی فعالیت لری .