د سپورت ځانګه - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ

د سپورت ځانګه

دبدنی روزنی اوسپورت حانگه په ICTI کی

دابرخه داستاد سیدالرحمن (یورش ) اساس او بنست کیسو دتکی دورزشی او ووشوبرخو په افغانستان کی شمیرل کیری اوفعلا ً دووشو دفدراسیون افتخاری ریاست په المپیک کی په غاره لری اوهمدارنگه دجنوبی آسیا دووشو دفدراسیون معاون اوماستر سپورت په حیث تعین او پرسره پردی دبین المللی مربی اوداور په حیث هم وظیفه ورکرل شوی ده .دمخابراتی اومعلوماتی انستیتوت د بدنی روزنی اوسپورت دحانگی تول سپورتی چاری لکه فوتبال ،والیبال ،ووشو ،بدمنتون ،باسکتبال ،شطرنج داستاد (یورش) له خوا رهبری کیری .اوهر ورح دپلان سره سم دانستیتوت په ساحه کی تمرین اوعملی چاری په سه صورت سره سرته رسیری.بالخصوص ووشو په برخه کی چه وا (ICTI ) تیم 80%دملی ووشو تیم تشکیل دی .او په داخلی اوخارجی مسابقو کی سروزرو مدالونه اوکپپونو لاس ته راوری .

همدارنگه دفوتبال په برخه کی په داخلی تورنمنتونوکی دقهرمانی کپونو کتونکی قبول شوی دی اوهمدارنگه پورته یادشیوی تیمونه په ملی المپیک اوبدنی روزنی کی ثبت اوراجستر شوی دی .اودادیپارتمنت دیر شه پلیران دکابل دحوانانو (الف) او(ب) تیمونوته وریسلی دی هیر باید نکرو چه دووشو په برخه کی زمونرپلیران په خارجی مسابقاتوکی یعنی جهانی اوآسیائی مسابقوکی دیر سه مدالونه لاس ته راوری دی .همدارنگه باید هیر نشی چه میاشتنی اوربع وار تورنمنتونه د (ICTI ) په ساحه کی دهمدی دیپارتمنت په رهنمای سره په لارآچول کیری .چه دلته سه میدانونه اومجهز مدرن وسائل موجوددی.