د اړیکو څانګی ته ښه راغلاست - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ

د اړیکو څانګی ته ښه راغلاست

دغه دیپارتمنت له هغه وختونه چی تربیوی مرکز فعال وو خپل مسولیتونه سرته رسوی خو دغه دیپارتمنت لوی بخشونه د مخابرات حانگی ته لکچر نوتونه او پرکتیک کارونه دلته مخ ته بیای په دی دیپارتمنت کی زدکونکوته درکرل شوی ده . په دی دیپارتمنت کی دغه مضمونونه په لاندی لابراتوارونوزدکونکوته لوست ورکول کیژی: ,

  • Communication 101
  • Digital Telephone
  • Satellite and Microwave System
  • GSM Mobile Phone
  • WLL (Wireless Local Loop)
  • Cabling and Fiber Optic
  • Antenna and Propagation

کیبل لابراتوار

په د لابراتوار کی موژ خپل مودرن وسایل لرو چی د کیبل او په فایبر نوری په قسمت کی دیری تجربی لرو چی زدکونکو ته ایسودل کیژی . دغه وسایل چی TDR, splice , OTDR نومیژی د محصلینو په عملی کارونه دیر اغیزه لری چی هغوی کولای شی چی د سگنل ضایعات په یو فاصله باندی دکیبل اندزه کری ، او د نوری ورانگه په یو کیبل کی ووینی .

Wireless Lab لابراتوار بیسیم

دغه لابراتوار د بیسیمو اریکو لابراتوار ده چی په د لابراتوار کی موژ د سگنل ضایعات دیو سافت ویر په مرسته کار کو چی دهغه نوم ده پت لاس (path loss) خو موژ په د لابراتوار کی دیر وسایل لرو چی VHF دستگاه گانی دی چی په 3-30MHz فریکانسی گانی کی کار کوی او دوه دری Oscilloscopes چی موژ کولای شو چی د هغوی په واسطه دسگنل لیول او فریکانسی اندازه کوو. په د لابراتوار کی موژ فریکانسی جنراتورونه ده چی دول دول فریکانسی گانی تولیدوی .

Communication Lab لابراتوار کمونیکیشن

په دغه لابراتوار کی موژ دیر آزموینه لرو چی د کمونیکیشن په برخو کی دیر اغیزه لری د ماجولیشن تجربو په دغه لابراتوار کی آزموینه کیژی په د لابراتوارکی موژ دول دول ماجولیشنونه اشته چی په د ول ده : امپلیتیود ماجولیشن Amplitude modulation , فریکانسی ماجولیشن Frequency modulation فیز ماجولیشن phase modulation ده او په د لابراتوار کی موژ د دیچیتال ماجولیشنونه هم تجربی لرو .

IPhone or Digital Telephone Lab لابراتوار آیپی فون

په د لابراتورا کی موژ دیر مودرن وسایل لرو چی کولای شوچی په دی دستگاه کی د تلیفون شمیره تبدیل کو او کولای شو چی د busy tone , ringing tone , dial tone سگنلونه په آسلسکوپ کی ووینو او هم د هر شمیرو چی دایل کیژی د هغه فریکانسی گانی په کمپیوترونه ووینو.

ANTENNA AND MICROWAVE LAB آنتن او مایکرویف لابراتوار

په دغه لابراتوراکی هم دیر مودرن وسایل ده چی په د ی کی د آنتن او ستلایت تجربو مخ ته بیایی . خو په دغه لابراتوار کی موژ د مایکر یف سیستم لرو چی په د کی لاندی وسایل کاراخیستل شوی ده . Frequency meter , pin modulator , Gunn oscillator ,VSWR, detector mount او داسی نور وسایل .په د لابراتوار کی موژ دول دول آنتنونه لری چی د محصلینو په کار تجربو دیر ضروری ده .د ستلایتونه په برخه کی موژ دری ماجولونه لرو چی یو ی ترانسمیتر ارت استیشن ده Transmitter earth station ده بل یی satellite ده چی په مدار کی گرزیژی او یو بل یی رسیور ارت استیشن ده Receiver earth station ده چی سگنل اخیستونکی ده .