د الکترونیک څانګې ته ښه راغلاست - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ

د الکترونیک څانګې ته ښه راغلاست

دالکترونیک څانګې په اړه معلومات

دI.C.Tدلوړوزده کړوانستیتوټ دمخابراتواومعلوماتی ټکنالوجي وزارت دلرلید په رڼاکې اودهغي شننې دپایلي له مخې چی دICT اوسنی شتون اودICTراتلونکی دریم نسل اړین اړتیاوې په ډاګه کړې، رامنځته شوی ده.دICTپه دریم نسل کې هم مهاله Voice,Video,Dataاړیکه په یوPackageکې ترلاسه کیږی دICTراتلونکی دریم نسل لپاره دکارپوهانوروزنه دلیسانس په کچه زمونږهیواد لپاره اړتیا ده له دی امله دICTانستیتوت دپورتنی غوښتنې دپوره کولولپاره رامنځ ته شوی ده . دانستیتوت په اکادمیک تشکیل کې دالکترونیک څانګه ،یوعلمی اوتحصیلی واحد دی چی دلیسانس په سویه دICTدکارپوهانو درزولواودI.C.Tانستیتوت په چوکات کې دعلمي تحقیقاتو ترسره کولولپاره فعالیت کوی،دالکترونیک څانګې درسی کریکولم او اکادمیک تشکیل دملکی لوړوزده کړوقانون اودI.C.Tانستیتوت اساسنامې په بنسټ جوړشوی چی دکابل پوهنتون علمی شورا له خوا تائيدشوی دی، خپل اکادمیک چاری ترسره کوی . دالکترونیک څانګې په اکادمیک تشکیل کې یوبست دالکترونیک څانګې آمرلپاره پنځه بستونه داستادانولپاره اودري بستونه لابرانتونولپاره په پام کې نیول شوی دی،دالکترونیک څانګې درسی کریکولم دانستیتوت درسی کریکولم سره سم چی په کریدیټی سیستم سمبال دی جوړه شوی ده ،دالکترونیک څانګې دلومړی اودوهمي تحصیلی کالونومضامین چی دانستیتوت په درسی کریکولم کې دBasic Subjectیابنسټیز مضامینو په ډله کې شامل دی لوستل کیږي .
په لومړی تحصیلی کال کې لاندنی مضامین لوستل کیږي:

credits hours Subjects Index
3 60h Electrionic circuits 1
3 60h Principle of Electronic 2
3 60h Analog Electronics 3
3 60h Digital Electronic 4

 

په دوهم تحصیلی کال کې لاندی مضامین لوستل کیږی:

Credits hours Subjects Index
3 60h Power and Energy system 1
3 60h Microprocessor and Microcomputer 2
3 60h CAD, CAM Electronic Design 3

چی ټول 420 درسی ساعتونه چی د 21creditsسره برابردی لوستل کیږي .دمحصیلنو دوړتیا Competencyاوځانګړی وړتیاCapabilityلپاره په رښتني کاری چاپریال کې دري آزماښت ځایونه لری:

Lab Index
Power and Energy System Energy LAB 1
Analog and Digital Circuit LAB 2
Microcontroller, Microprocessor and CAD/CAM Electronic Design LAB 3

څرنګه چی دریم نسل دICTدDigital Systemپه بنسټ دی دهمدي ټکي په پاملرنی سره دالکترونیک څانګه ، هڅه اوپاملرنه کوی چی دICTکارپوهانو پلی لید دلیسانس په کچه د دی وړتیا درلودونکی وی چی دمخابراتی سیستمونوښتنه اوبنسټنه دسیستم ترکچی پوری اودکمپیوټری شبکوچلونه دښارونو ترکچه ترسره کړي.