دساینس څانګې ته ښه راغلاست - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ

دساینس څانګې ته ښه راغلاست

دICTI دسایتس دیپارتمنت

پوهیږو چه تکنالوجۍ دساینس اوریاضیاتودپوهې څخه پرته پرمختګ نشې کولې پدې توګه دICT انستستوت کې هم دسیانس اوریاضیاتومضمونونه دنورمسلکې اوتخصیصی مضمونوترڅنګ داساسې مضمونوپه توګه تدریس کیږې چې دسیانس دیپارتمنت په همدې موخه په پخوانې TTCکې رامنځ ته شوې دې اوس چې TTCپه ICTIانستیتوت لوړه شوه اونوې درسی کریکولم یی دITUدمتخصیصنواودICTIمجربواستادانولخواجوړشوې دې چې په دغه کریکولم کې ریاضیات په څلورسیمسترونوکې ،عمومې فزیک په دوه سیمسترونوکې اوکیماپه یوسیمسترکې دنورمسلکې اوتخصیصې مضمونونوترڅنګ تدریس کیږې چې دتجربه لرونکواومسلکې لارښونکولخواتدریسې چارې پرمخ ترسره کیږې هغه لارښونکې چې ددې دیپارتمنت غړې دې په لاندې ډول دي:

  1. استادمحمدطاهرخوګیانې دریاضیاتواودفزیک څانګې ماستراودیپارتمنت مشر
  2. سعدالله رضایی دریاضیاتواوفزیک لیسانسه
  3. محمدفاروق خان دریاضیاتواوفزیک لیسانسه
  4. الحاج امین الله خان دریاضیاتولیسانسه
  5. سومیه دفزیک څانګې لیسانسه

دسیانیس دیپارتمنت په کرکولم کې دریاضیاتوپه برخه کې لاندې موضوګانې تدریس کیږې:

تیورې سیټ اوحقیقې اومختلاط عدونه ،الجبراساسات معادلې اوغیرمساوات ،توابع اوګراف یی ،لوګارتم ،تصاعد،مثلثات دهندسې اساسات مقاطع مخروطی ،سیستم قطبې ،تفاضلې معادلې،احتمالات ،احصایه،ویکتورانالایز،ویکتورکالکولس،لاپلاس ترانسفرم،فوریه سلسلې دتیلوراومکلورین فرمولونه،ماکسویل معادلې،ګرین اوستوک قضی دریاضیاتواوکیمانوریموضوګانې تدریس کیږې:

فزیک برخه

میخانیک اونیوتن قوانین،اهتزازت اوامواج،الیکتروستاتیک اوالیکترومکنیتک،ساحه اودمکسویل قوانین،نوراوداسی نورې موضوګانې تدریس کیږې چې درسی موادیې داړونده استادانولخواترتیب شوې دي.