د زده کونکو خدمات - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ

د زده کونکو خدمات

د جوړولو کار تر لاس لاندې