شپه غالی - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ

شپه غالی

دمخابراتی اومعلوماتی تکنالوژی انستیتوت چه پخوادمخابراتو دروزنیزمرکز پا نامه یاددیده اوپه 1343 کال دپنحوسو شاکردانو په جذبولو سره د (ITU) دمالی اوعلمی مرستو په اساس ایجاد شوی وه همدارنگه د ساکردانو لپاره لیلیه هم پیش بینی شوی وه حرنگه چه په 1386 کال دامرکز انستیتوت ته ارتقاوکره اوپرسره پرموجوده ساگردانو هر کال پنحوس نفره ددولسم تولگی فارغان دپوهنتون دکانکور دکمیسیون له خواه را معرفی کیری نوله همدی کبله لیلیه هم پراختیا موندلی دی او په لیلی کی پر سره پرغذائی موادوچه دلیلی دمقرراتو سره سم دمخابراتو او معلوماتی تکنالوژی دوزارت له خوا تهیه کیری دهرحلور ونفرولپاره د استوکنی یوه خونه ، چپرکت ،دوشکی ،کمپلی ،بالستونه ورکول کیری او همدا رنگه دتودو اوبو تشنابونه پکی شتون لری .خوراکی مواد دوزارت دمربوط حانکو له خوا تهیه اودانستیتوت مسئولو حانکو ته سپارل کیزی دمحصلانودعاجل وصحی کومکنولپاره یو کلینک هم په تشکیل کی شامل دی .چه دی کلینیک تول مصارف دمخابراتو او معلوماتی تکنالوژی دوزارت له خوا صورت مومی .دلیلی دشاملیدل طریقه دعالی تحصیلاتو دلیلیو دمقرراتو اودمخابراتو اودمعلوماتی تکنالوژی دوزارت دنوی طرزالعمل په اساس صورت مومی .

  1. دمرکز اوولایاتو ولسوالیو او ناداره محصلان چه (35km) دانستیتوت له مانیوحخه لری واتن ولری جذبیری .
  2. هر کله چه یومحصل دلمری مادی له حکمه سره اضافه له یوه کاله حخه زیات دزده کری وروستی دوره ی په کابل کی تیره کری وی اودهغه اقارب دبعضومعاذیرو په بنست دکابل له ساره نقل مکان کری وی اودمربوط ارکانونوتصدیق وراندی کری لیلی ته دشاملیدوحق پیدا کوی .
  3. دمخابراتی اوتکنالوژی دانستتیوت محصلانو سره چه دلیلی مستحق کرزیدلی وی لکه دنوروعالی تحصیلاتو دمحصلا نو په شان برخورد صورت مومی اودشرعی وثیقی دجورولومکلف تا کل کیری .
  4. هغه محصلان چه دلیلی مستحق کرزیدلی وی اودمحرومیت یاناکامی په اساس دلیلی حخه اخراج شوی وی .هر کله چه دورستی سمستر په ازموینی کی د%65 نمرو مستحق وکرزی دلیلی دشاملیدو حق لری .
  5. جدید و الشموله محصلان دتدریسی مدیریت له خواه دیوی فورمی په ذریعه معرفی اووروسته دمعینی شورا فیصلی په اساس لیلی ته شاملیری.
  6. هر محصل مکلف دی چه خپلی نقدی پیسی اواجناس بخپله وستائی .
  7. غذائی مواد دبود یجوی امکاناتو په بنست اودقبول شوی استحقاق پراساس دلیلی داداره له خوا تهیه او وروسته له پخولوڅخه توزیع کیری .
  8. محصلان مکلف گنل کیری چه په لیلی کی پاکی ، نظافت ،نظم اودسپلین مراعات کری ،هر کله چه کومه خساره په خونه او نورو وبرخوکی منحه ته راشی دخساری جبران مسئول گنل کیری .
  9. دنظم اودسپلین ساتلو اودمحصلانو دمشکلاتو دلری کولو لپاره شوراموجوده ده چه په خپل تشکیل کی رئیس ،معاون او اعضاوی لری

دلیلیی ا ستادان

ښاغلی عبدالجلیل (غنی زاده )او ښاغلی محمد صابر (مجاهد) چه (24) ساعته خپلی نوکری په نوبت سره یوه ورځ ترمنځ اجراکوی .

دلازیاتو معلوماتو لپاره دلیلی مقرره ولولی.