کتاب خونه - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ

کتاب خونه

څرنګه چه ټولوته روښانه ده دتخنیکي علوموپه برخه کې ډیرزیات مثبت تغیرات راغلې دې حتا تردې حده پورې چه دمخابراتې اومعلوماتي تکنالوجۍ له برکته نړې په یوه کلې باندې تبدیله شوي ده.
پاتې دې نشې چه هره اجتماعې پدیده دفردې اواجتماعي ضرورتونوپه اساس په بشرې ټولنوکې منځ ته راځې پشرفت کوي اوتوسعه مومي
نوڅرنګه چه افغانستان هم نړوالې ټولنې پاکو رنې غړې دې نشې کولې چه په دې عرصه کې بیرته پاتې راشي اوبرخه وانخلې، نولازمه بولو چه یوتحول په سویه دتحصیلي دمرکزتربیوې کې منځ ته راشې.
همدارنګه چه له نیکمرغه د(ITU ) دموسیسې په مرسته دمخابراتود روزه نیزمرکز دمخابراتواومعلوماتي تکنالوجۍ انستیتوت ته ارتقاء وړکړل شوه،چه په همدې بنیاد سره په دې علمې موسیسه کې یوبنیادې تغیرات په سیستم دتدریس دزده کوونکواوکومکې وسایلو په ارتباط یولوې بدلون راغلې دې چه یوله مؤثروتحولاتوڅخه شمیرل کیږې یوهم کتابخانه پراخوالې دې چه پخوانې د۲۰۰۰ ټوکه کتابونه دپخوانې تکنالوجۍ په اساس فعال درلوده
څرنګه چه اوس دامرکزانستیتوت ته ارتقاء کړې اونوې انکشافات منځ ته راغلې اوپه همدې بنیادسره دمخابراتې اومعلوماتي چه رونوې وسایل پکار اچول شوې دې داستادانواو محصلینودنوې معلوماتولپاره نوې عصری چاپ شوې کتابونه تهیه اوکتابخانې کې دمطالعې لپاره موجود دې
فعلآ د اداري امریت تشکیل کې دکتابخاني مدیریت چه یومدیراویونفرلرې فعلآ لرې
پاتې دې نشې زمونږ کتابتون دعالې تحصلاتودموسیاتوپه سطح ډیرمعاصرمسلکې کتابونه لرې چه شمیرې ۴۰۰۰ ټوکوته رسیږې اوهمدارنګه یومستریح دمطالعې حال لرې چه په انترنیتې وسایلوسره هم سمبال دې. کتابونه دلاندې سیستموپه ارتباط راټول شوې دې
سیاینس،الکترونیک،کمونیکیش،ای ټې،سیسکو،اوانکلسې ژبې دزده کړې درسې کتابونه موجود دې .