ماموریت - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ

ماموریت

د دی انستیتوت موخی دساینس اومعلوماتی تکنالوژی دلاسته راوړنوپه ګټه اخیستنی سره په کریکولم باندی بیاکتنه ، دفزیکی اواساسی سرچینوبیارغونه اوپراخوالی دمعاصرتدریس اوزده کړی دطریقودلاس ته راوړنی په منظور او دڅیړنوپه قبولولو ، استخدام ،تربیه او په پوره ډول داستادانو روزنه په مختلفوبرخوکی ، له تکنالوژی څخه دتدریس په پروسه کی موثره استفاده ، دساینس اوتکنالوژی په رابطه دپوهی دکچی لوړتیااواهمیت یی دمعاصرومشکلاتوپه پیژندنه کی، دګټوروپروګرامونو وړاندی کول ، ښونیز او څیړنیز خدمتونه په عالی کیفیت اومکمل دکابل پوهنتون دهدف سره سم ، دلوړو زده کړووزارت او دمخابراتو اومعلوماتی تکنالوژی وزارت هدفونه دمحصیلینو لپاره تشکیلوی . دعلم کارونه دڅیړنی ، انکشاف اوعلمی فعالیتونو له لاری دهیواد دپرمختیا ، ودی او پښو دریدلو لپاره یو مهم او ارزښتناک قدم دی چی دمعلوماتی اومخابراتی تکنالوژی انستیتوت دیوتحصیلی نهاد په مثال کولای شی چی په دی اړوند یومهم او ارزښتناک رو ل ولوبوی.