زموږ لیدنی - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ

زموږ لیدنی

انسانی قوی ته توجه چی هغه دانستیتوت استادا ن ، تخنیکی همکاران او کارکوونکی دی دیوی اصلی سرمایی په توګه زموږدرسالتونو تشکیلوی نوداستادانو دظرفیت لوړتیا اودلوړی زده کړی د زمینی برابرول په خارج او داخل دهیواد کی ، دکارکوونکو اوتخنیکی همکارانو دظرفیتونو لوړتیا، دلابراتوارونو تجهیزول ، دامکاناتوبرابرول او سافت ویر او هاردویرتجهیزات برابرول، دروابطو جوړول اومحکمول دملی اوبین المللی تحصیلی نهادونو سره ، ددوه اړخیزورابطو محکمول دمعلوماتی اومخابراتی تکنالوژی په عرصه کی صنعتی سکتوراودهغوله نظریو څخه استفاده دکریکولم دبډاینی لپاره چی دټولنی او صنعتی سکتوردضروریتونو ځواب ویونکی وی. دځوانواومتخصصو کادرونو روزل ، په عصری علم مجهز چی دعلم په تولید اوتطبیق اودهیوادپه پرمختګ کی برخمن وی د ICT انستیتوت له لیدنو څخه تشکیلوی.