مهال ویش - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ

مهال ویش

دمعلوماتی او مخابراتی تکنالوژی انستیتوت د۱۳۹۶ کال دلومړی سمستردفاینل آزموینو مهال ویش

دمعلوماتی او مخابراتی تکنالوژی انستیتوت د۱۳۹۶ کال دلومړی سمستردفاینل آزموینو مهال ویش لدی ځای څخه داونلودکولای شی