چوپړتیاوی - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ