د پوسټ تربیوي مرکز - د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ

د پوسټ تربیوي مرکز

دافغانستان دمخابراتووزارت دپستې خدمتونودڅارنې په منظوردنړیوال پستې خدمتونوټولنه چې د سویس په هیواد د برن په ښاراوهمدا رنګه آسیایی پستې خدمتونوټولنه چې په تایلندهیواد د بنکاک په ښارکې موجودیت لرې داسې بیان صادرکړې دې.دیوه نړیوال متخصص چه MR.A.V.Seshanna نومیږې چې دغه نمبرپروژې (RAS/81/036 )لپاره دغه هیواد ته استول شوې اوله دوې سره مرسته وکړې .نومړې متخصص 1983/3/26میلادې کال په همدې اساس افغانستان ته استول شوې وه اونومړې متخصص 1983/4/14میلادې کال خپل مسولیت په بریالتوب سرته ورساوه.اوپه پاې کې خپل راپورسویس اوتایلیندهیوادونه لوړپورچارواکوته ورسپارلې ده.

په ادامې سره هغوې دمخابراتوتربیوې مرکزپه چوکات کې پستې خدمتونوڅانګه تاسیس کړه.له هرڅه نه وړاندې بین الملې صندق په حمایت سره دپستې خدمتونولپاره درې متخصیصین یودبل پسې دغه هیواد ته واستول.اوخپل کاریی دارنګه پیل کړو یوتن له افغانانوچې محترم عبدالجلیل(طاهرې) کونترپارت په حیث اوبل ترجمان چې هغوې سره ترجمې همکارې کوله.بیاورورسته درې واړه چې هریویی محترم امین الله(عرب)،محمدیونس(بدیعې) اومحترم حکیمې چې دوزارت لخوا کونترپارت متخصیص په حیث وګمارل شوو. په دغه پروژه کې موخه په لاندې ډول وه.پلان جوړونه اوپستې خدمتونودپرمختګ لپاره په ټول افغانستان کې دیزاین اووړاندې شو.دهمدغې پروژې چترلاندې دمخابراتووزارت مامورین دپستې خدمتونواولیک استونه په منظورپه مختلفوڅانګوکې دندې واخستې.دبین الملې اوداخلې پستې خدمتونوپه برخه کې دمخابراتوتربیوې مرکزکې په درې میاشتنې ورکشاپونو کې هم برخه اخستې ده.زده کړه دارنګې ترتیب شوې وه.چې نومړې متخصصینولخوا لکچرنوټ بین الملې پست دکنوانسیون لخواپه انکلسې ژبه چمتو،ترجمه اوبیابه زده کوونکوته ورکړل شوې ده.اوپه همدغه موده کې علاوه دلکچرنوټ څخه عملې زده کړې لپاره به دمخابراتووزارت دپست مختلفوڅانګوته استول کیده،فکرې زده کړه به یی په عملې بڼه هم یادول.همدغه متودپه۱۹۸۵میلادې کال دنومړې متخصیصینولخوا ادامه ورکړل شوې وه.چې بیانومړې متخصیصین خپل هیوادونوته ستانه شول.دنومړې متخصصینودپشنهادپه اساس دمخابراتووزارت دمقام لخوامحترم عبدالجلیل(طاهرې) پستې خدمتونودیپارتمنت مسولیت ورته وسپارل شوه.

تر۱۳۷۱هجرې کال پورې پستې خدمتونودیپارتمنت په فعاله ډول خپل تدریسې پروګرام دمخابراتووزارت مامورین ته ادامه ورکړې ده.تدریسې متودیی(Overhead projector ) په بڼه ادامه درلوده دغه پروسه دزیات مودې لپاره ځندشو.۱۳۸۵هجرې کال یوځل بیادغه دیپارتمنت پخپل فعالیت شروع وکړ اوهمدارنګه پستې لابراتواریی هم جوړکړل.دغه دیپارتمنت په خپل تشکیلاتې چوکات کې یپارتمنت امریت،دوه استادان چې په سمبالښت اوعملیاتې څانګوکې اویوکس لابرانت په حیث دندې سرته رسوې اوپدې هم وتوانیدل چې په۱۳۸۵ هجرې کال په دوران کې آن تراوسه پورې دپستې خدمتونوپه څانګه کې کورسونه اوورکشاپونه دولایاتواوولسوالې کارکوونکواومدیرانوته چمتواو له ۲۲۰څخه زیات کسان ته یی پست په څانګه کې پوهه ورکړې ده.