د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوجۍ انسټيټوټ

د معلوماتی ا ومخابراتی تکنالوژی انستیتوت

د TTC لوړیدل ICTIته

د مخابراتی خدماتو د وړاندی کولو او عصری وسایلو د راتګ سره او ضرورت د فنی کادرونو چه ضرورت د زمان ؤ، په کال ۱۳۴۳ کی د مخابراتو تربیوی مرکز د متحدو ملتونو د انکشافی پروژی له خوا د مالی او فنی کمک سره د مخابراتو د وزارت په چوکات کی تآسیس شو.چه د بکلوریا په سویی باندی شاګردان روزل.او په همزمانه ټوګه د تعمیر کار یی هم په یکه توت ساحه کی پیل شو چه په ۱۳۴۵ کی یی کار ختم اود مجهزو ورکشاپونو او لابراتوارونو سره استفادی ته وسپارل شو. په کال ۱۳۵۰ کی د کادرونو او تخصصی افرادو د لا ښه تربییی په موخه دا مرکز د ۱۴ صنف ته ارتقآ ورکړ شو چه درسونه یی د دیپارتمنتونو له لاری د رادیو ،تلویزیون ،تیلفون ، اوت ساید پلانت ،چینل کریر ، مایکرویف ،تلیگراف ،تلکس ، ساینس ، لسان اوپست نظر ی ا وعملی شکل باندی د خارجی او کورنی استادانو په ذریعه باندی تدریس کیده.تر اوسه پوری له ۱۲۶۰ کسانونه ډیر تکنیشنان او معاون انجینیران یی د تکنالوژی او مخابراتو په ساحه کی ټولنی ته وړاندی کړی دی.

څرنګه چه مخکنی د مخابراتو تربیوی مرکز د هغه وخت د تکنالوژیکی ضرورت له مخی نه کار کوله نو د پرمختللی تکنالوژی د پاره چه د انترنت او انترنت آدرس په اساس کار کوی او د دغسی پروژو د دیزاین او مخته بیولو او همچنان د مخابراتو اومعلوماتی تکنالوژی دوزارت د پر مختیایی پروژو په پام کی نیولو سره د لا غښتلی تکنیشنان ،انحینیران او متخصصینو ته ضرورت احساس کیده او دا په خپله ددی ایجاب کوله چه دا مرکز په لوړه سطحه باندی ارتقاع وکړی


هغه ځای نه چه د مخابراتو او معلوماتی تکنالوژی وزارت د الکترونیکی دولتداری پروګرام چه د اداری د لا ښه او سمی مخ ته بیولی او پرمختګ دپاره د شروع کولو پلان لری او دغه مقصد دپاره هم د متخصصو انجینیرانو ته ضرورت لری. له بلی خوا د مخابراتی مارکیت ایجاد ،تنظیم او د هغوی د فعالیتونو نظارت او څیړنی د عالی سطحی انجینیران او متخصصینو ته ضرورت لری.او په معیاراتو سره په افغانستان کی د عالی تحصیلاتو په برخه کی هیڅ کوم دغسی تحصیلی موسسه او یا پوهنتون نه لرو،دغه ټولو ضروریاتو ته په پام کی نیولو سره د مخابراتو او معلوما تی تکنالوژی وزارت د متحدو ملتونو د ما دی او معنوی کمک سره دا انستیتوت یی د ۱۴ صنف د سویی نه ۱۶ صنف ته ارتقاع ورکړه.