استاد ریاضیات - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

استاد ریاضیات

 

عنوان بست :                                              استاد ریاضیات

وزارت/اداره   :                                        وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی

تعداد بست       :                                           ۱

موقعیت:                                              کابل

بخش مربوطه:                                    انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی

تاریخ اعلان:                                      1395/08/05

تاریخ ختم اعلان:                               1395/08/30                      

 

شرایط پذیرش:

 

۱-کاندید بایدسندتحصیلی ماستری ازبرنامه حضوری یکی ازموسسات تحصیلات عالی معتبر را دردست داشته باشد

۲- سن کاندیدان ماستر از ۳۵ سال وداکتراز ۴۰ سال بالاتر نباشد

۳- دریکی اززبانهای بین المللی مهارت تام داشته وسندموفقیت ازامتحان معتبر درآن زبان راارایه نماید.

۴-اوسط نمرات دوره تحصیلش از ٪۸۰ ویامعادل آن کمترنباشد وهمچنان دردوران تحصیل ناکامی نداشته باشد

۵-وسایرشرایط که درقانون تحصیلات عالی پیشبینی شده است،رادارا باشد

۶- فارغان رشته برق واکترونیک که واجدشرایط شمول باشند نیز میتواند درخواست ارایه کرده ودرپروسه رقابت

اشتراک نمایند.

 

متقاضيان از تاريخ /5/ عقرب/ الی/30/ عقرب /1395/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند. قابل ذکراست متقاضیان که تحصیلات عالی

 در رشته برق والکترونیک باشد نیز میتواننددر پروسه رقابت اشتراک نمایند