استاد زبان و ادبیات انګلیسی - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

استاد زبان و ادبیات انګلیسی

عنوان بست :                               استاد زبان و ادبیات انگلیسی

وزارت/اداره   :                 وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی 

تعداد بست     :                   ۱

موقعیت:                          کابل

بخش مربوطه:                                         انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی

تاریخ اعلان:                                          1396/06/012

تاریخ ختم اعلان:                                     1396/07/12                   

 

 

شرایط پذیرش:

 

۱-کاندید بایدسندتحصیلی ماستر  ویا دوکتورباشد

۲  - سن کاندیدان ماستر از ۳۵ سال وداکتراز ۴۰ سال بالاتر نباشد

 ۳- اوسط نمرات دوره تحصیلش از ٪۸۰ ویامعادل آن کمترنباشد وهمچنان دردوران تحصیل ناکامی نداشته باشد 

۳-وسایرشرایط که درقانون تحصیلات عالی پیشبینی شده است،رادارا باشد

 

متقاضيان از تاريخ /۱۲/ سنبله/ الی/۱۲/ میزان /۱۳۹۶/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند. قابل ذکراست متقاضیان که تحصیلات عالی