معرفی شبکه سازی سیسکو - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

معرفی شبکه سازی سیسکو

اکادمی شبکه سازی سیسکو

Cisco Networking Academy

 

سیسکویک کمپنی تخنیکی, تجارتی, تولیدی و یک مرکز علمی بین المللی وافع در سان فرانسیسکو ایالت کالیفورنیای ایالات متحدۀ امریکا بوده که با ارایه خدمات تولیدی ,علمی و تعلیمی خود یک باب بزرگی را به سوی آموزش و استفاده از تکنالوژی جدید به روی بشریت گشوده است وخوشبختانه افغانستان نیز به نوبه خود یکی از استفاده کننده های این تولیدات و برنامه های مفید تعلیمی این موسسه مهم و موثر بین المللی میباشند. این مژده ا تحادی است بین سیسکو، تکنالوژی, تعلیم و تربیه و تجارت, دول و اجتماعات و این به  شاگردان  زمینه را برای بنای پلی که بتوانند بنیاد ساختمان انترنت را دیزاین نمایند، بسازند و آنرا حفظ ومراقبت  نمایند . تحصیلات عالی در شقوق علوم کامپیوتری وانجینیری وهمچنان زمینه کار را دررابطه به امورات تکنالوژی جدید در سکتور های خصوصی محیا میسازد . که این خود یک قدمی است برای اشتراک در اقتصاد جهانی .

          از بدو تإسیسش در سال 1997 پروگرام اکادمی سیسکو به اضافه تر از 9800 اکادمی شبکه سازی در 50 ایالات امریکا و بیشتر از 146 ممالک دیگر دنیا توسعه  یافته است ،بالاتر از 910000 استاد وشاگرد در لیسه ها ، مکاتب تخنیکی، موسسات اجتماعی ، پوهنخی ها و دیگر موسسات تعلیمی در اطراف جهان شامل استند.

 

v    متخصصین واستادان مواد درسی را به 9 زبانهای دنیا از انترنت حصول و به قسم تحصیل از راه دور در دسترس شاگردان قرارمیدهند وبه سوی توسعه روان اند.

v    اکادمی ها به شاگردان طریقه های عملی کار دروسی را که در صنف میخوانند توسط تمرین های عملی میآموزانند.

 

اکادمی ها شاگردان را برای حصول  تصدیقنامه (certificates) های ذیل آماده میسازد:

  • Cisco Certified Network Associate (CCNA) certification 
  • Cisco Certified Network Professional (CCNP) certification 
  • Cisco Certified Internetwork Expert certification
  • World Organization of Webmasters Certified Web Design Apprentice (CWDS) certification 
  • CompTIA Network+, CompTIA A+, and CompTIA Server+ certifications 

بر علاوه مواد درسی و رهنمایی ها ،معلومات بدون محدودیت دیگری نیز برای همه محیا بوده واز طریق مراجعه به ویب سایت  http://www.netacad.comهرکس و در هرجایی میتوانند ازین معلومات مستفید گردد.  و همچنان آموزش به موقع و آنی , از راه دور را توسط انترنت مهیا ساخته که دارای مفاد ذیل میباشد:

 

·        مواد درسی دارای متن , تصا ویر و صدا .

·        امتحانات ازطریق انترنت (Online testing ).

·        امتحانات مهارت های عملی (Skill Exams) .

·        و اداره صنوف با استفاده از صفهات انترنت.

 

اینها همه در صفحه کمپیوتر هر شاگرد به دسترسی قرار گرفته میتوانند.

در سال 1998 سیسکو با فقیر ترین اجتماعات در ایالات متحده امریکا به شکل زون ها, تعهدی را اجرا کرده و به بعضی از موسسات دارای شرایط لازم و ضرورتمند به کمک , وعده داد تا یک مقدار تجهیزات و ضروریات لازمه شبکه سازی رادر اختیار آنها گذاشته, آنها را به حیث پروگرام های اکادمی پذیرفته و آنها را تمویل اقتصادی نماید. فقط  در سپتمبر سال 2002 در حدود 204 اکادمی ها در زونهای مستقل و 21 اکادمی در ساحات اصلی امریکا تاسیس نموده  است.

 

          درسال 2001 سیسکو سه پروژه های را به پشتیبانی اکادمیهایی که خدماتی را به نام Digital Divide  یعنی ( تفاوت بین کشور هاییکه از انترنت و دیگر منابع معلوماتی استفاده کرده میتوانند و آ نهایی که دسترسی ندارند و استفاده کرده نمیتوانند) را پیش میبردند به راه انداخت. این پروژه ها به منظور کار کردن مشترک و همآهنگ تمامی اجتماعات و اکادمی ها جهت رفع مشکلات فاصله بین اجتماعات میباشد.

 

          در مورد کشور های کمترین انکشاف یافته Least Developed Countries (LCDs), سیسکو با اداره انکشافی ملل متحد UNDP و موسسه ایالات متحده امریکا برای انکشاف بین المللی USAID به مشارکت درآمد. و این مشارکت سیسکو را قادر ساخت تا در حدود نصفی از ین کشور های کمترین انکشاف یافته LCDs اکادمی های شبکه سازی سیسکو را تآسیس نماید.

          در اوایل سال 2002 مقدمات در LCD ها به حد تقزیبآ 30 فقیرترین  کشور هایی افریقا ,آسیا و امریکای شمالی و کانادا با 1300 شاگرد شامل شده رسید ,ارتقای ضرفیت انسانها و توازن مسایل جنسیت از سنگبناهای موفقیت های این پروگرام بوده است.

 

          با به دسترس رساندن این کشور ها به پروگرامهای اکادمی, آنها میتوانند تکنالوژی معلوماتی را مهار نموده و از آن برای پیشرفت هر چه سریعتر ممالک خود استفاده نمایند و قادر به سهم گیری در اقتصاد جهانی گردند, با وجود چلنجها , قیمت بسیار بلند وصل شدن به انترنت ,حد اقل دسترسی به کمپیوتر,فقر و وضعیت بد اقتصادی ,تقاضا بسیار بلند است . شاگردان و استادان در کشور های فقیر در موفقیت شان برابری مینمایند با همتاهای شان دراطراف جهان ,این پروگرام نشان داد که تعلیم و انترنت دو توازن کننده خوب مردم دنیا میباشند. سیسکو افتخار دارد که شهروندانی در کشور های فقیر دنیا مثل دیگران سهم در اجتماعات دیگر دنیا دارند.

در نوشته های دیگر به توفیق الهی  دوستان را با فعالیت های سیسکو در داخل افغانستان میزبان خواهم بود.

با احترام

پیر محمد "بریالی" کارشناس و استاد سیسکو