اکادمی شبکه سازی سیسکو Cisco Networking Academy - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

اکادمی شبکه سازی سیسکو Cisco Networking Academy

 

دنیای امروز هر لحظه به سوی تکامل و پیشرفت روان بوده و انسان ها همواره سعی و تلاش دارند تا در عرصه های مختلف زندکی سهولت بار آورند، چیز نوی بیاقرینند و خدمتی را برای بشریت عرضه نمایند که خود این   پروسه و اندیشه از جانب همه کس و خصوصآ از سوی  مالک یکتای دنیا یعنی خداوند بزرگ عالمیان از طریق رهنمایی های دین مقدس اسلام همواره امر، تقدیر و تشویق شده است . فرمایش دین مقدس اسلام درین زمینه از این استنباط میگردد که پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد (ص)، در یکی از احادیث شریف شان میفرمایند که "بهترین شما کسی است که به خلق خدا (ج) نافع باشد". شقوق مختلف زندگی اعم از فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تعلیمی، تجارتی، صحی، تخنیکی، زراعتی، حسابی، ترانسپورتی و غیره ساحات زندگی امروزی مثل اینکه علما و دانشمندان، قبلآ ریاضی را منحیث مادر علوم شناخته بوده اند، در عصر حاضر تکنالوژی معلوماتی، شبکه مخابراتی و شبکه معلوماتی و به خصوص شبکه انترنت را به حیث موثر ترین منبع و مرجع معلومات و تنظیم کننده امورات مختلف زندگی عصری و معلوماتی قبول نموده اند و آنرا در مرکز توجه همه علوم و خدمات میدانند ، لذا ادارات بین المللی، کمپنی ها و اشخاص انفرادی در جهان کوشیده اند تا با در نظر داشت اهمیت بارز تکنالوژی معلوماتی و خدمات ارزندۀ آن,  و هم برای توانایی انسانها به دسترسی به آن, در زمینه های تکنالوژی معلوماتی، شبکه سازی، و انترنت, کارها ، انکشافات و اکتشافات موثری را, یا برای تجارت خود شان و یا هم برای خدمت به بشریت عرضه نموده اند . ازین جمله یکی هم کمپنی بزرگ بین المللی تولید تجهیزات شبکه سازی و تربیتی سیسکو میباشد که توانسته است خدمات و انکشافات چشم گیر و قابل ملاحظه یی را درسطح دنیا، از طریق تولید سوچ های مختلف شبکه ، هب ها، روتر ها ، کیبل ها ، وصلیه ها و غیره پرزه جات کاری شبکه سازی و کمپیوتری و همچنان عرضه تعلیم و تربیه افراد کشور های مختلف از طریق شیوه های تحصیل مستقیم و هم از ساحه دور  ((distance learning  در چوکات اکادمی های ساحوی و محلی مهیا نموده و هرکس میتواند از تولیدات و تعلیم و تربیه این کمپنی نظر به حالت و موقف شان یا به صورت را یگان ویا هم از طریق پرداخت قیمت به تولیدات و حق الزمه (fee) برای برنامه های تعلیمی آن در هر نقطه ا ز جهان و هر زمانی به این خدمات دست رسی پیدا نمایند. خوشبختانه نظر به پالیسی توسعوی وخدماتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان و توجه یی خاص وزارت محترم مخابرات به عرضه خدمات مخابراتی و تکنالوژی معلوماتی به مردم کاملآ نیازمند افغانستان که تازه و خسته از صحنه جنگهای تباه کن بدر آمده و ضرورت مبرم به دسترسی به تکنالوژی معلوماتی دارند، موافقتنامه یی را با کمپنی محترم سیسکو البته با همکاری مستقیم اداره محترم اتحادیه بینالمللی مخابرات یا International Telecommunication Union  ( ITU )و اداره محترم پروگرام انکشافی ملل متحد یا United Nation’s Development Program  ( UNDP )   به امضا رسانیده که در نتیجه افغانستان عضویت پروگرام های تعلیمی این کمپنی را کسب نموده و امکانات تربیه اولاد وطن را در برنامه های تحصیلی از راه دور distance learning  یا E-Education  در زمینه های تکنالوژی جدید و شبکه سازی فراهم ساخته است . در بحث های آینده این صفحات, شما دوستان و خوانندگان گرامی را به ترتیب به معرفی کمپنی سیسکو و برنامه های راه افتاده و آینده آن در افغانستان به معرفی و توضیح خواهم نشست.

معرفی شبکه سازی سیسکو