شعبۀ تکنالوژی معلوماتی - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

شعبۀ تکنالوژی معلوماتی

چون تکنالوژی معلوماتی دیگر یکی از نیاز های جدی و مبرم تمام ساحات زندگی انسانها شده است انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی موجودیت دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی در چوکات خود را یک امر انکار نا پذیر و حتمی میداند, فلهذا دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی در چوکات انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی یکی از شعبات مهم میباشد 

اساتید با تجربه و کارمندان  مسؤلیت تدریس صنوف تکنالوژی معلوماتی انستیتیوت را مطابق مواد درسی ترتیب شده توسط اتحادیه بین المللی مخابرات که در ذیل عناوین آن ذکر میگردد و تنظیم امور تدریسی و کار های عملی را به عهده دارند

 • Introduction to Computer second Semester
 • Computer Networking and Internet Third Semester
 • Computer Architecture and Assembler 6th Semester
 • Database Systems 6th Semester
 • Programming in Java 2, 7th Semester
 • Web Designing 7th Semester
 • Operating Systems 7th Semester
 • Programming in C++ 8th Semester
 • CBT and Distance Learning 8th Semester
 • Programming in Visual Basic + Net 8th Semester
 • Network Administration 8th Semester
 • Networks Security 8th Semester.

یکی از بخش های بارز دیگر تکنالوژی معلوماتی اکادمی شبکه سازی سیسکو میباشد ،درین اکادمی سه گروپ های مختلف شاگردان مشغول تحصیل میباشند.که عبارت اند از محصلین انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی ،کارمندان تخنیکی وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی و شاگردانی که فیس میپردازند.شاگردان درین اکادمی مضامین CCNA1-4 ,CCNA Discovery 1-4 وCCNA Exploration 1-4 هریک را برای 3 ماه و ITE 1-2 هر بک را برای 5 ماه تحصیل مینمایند.پیر محمد بریالی در بست کارشناس سیسکو به حیث LMC یا( شخص مسؤل ارتباطی ) با کمپنی سیسکو و سیستم اکادمی سیسکو با تجربه تدریس صنوف سی سی ان ا ،و اساسات تکنالوژی معلوماتی میباشد .