شعبۀ سپورت - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

شعبۀ سپورت

این بخش تحت نظر استاد سید الرحمن "یورش" که موصوف بنیانگذار رشته ورزشی ووشو درافغانستان ورئیس افتخاری فدراسیون ووشو کمیته ملی المپیک ،معاون فدراسیون ووشوجنوب آسیا ، مربی بین المللی داور بین المللی وآسیائی وعضو کمیته تخنیکی وداور جنوب آسیا وماستر سپورت بوده که درچوکات انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی فعالیت مینماید دارای تیم های ورزشی فوتبال ، والیبال ، ووشو ،بدمنتون ،باسکتبال ،شطرنج میباشد که همه روزه تمرینات آن مطابق پلان کاری درداخل انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی جریان دارد که تیم های ورزشی ووشو، فوتبال ،والیبال دارای دست آوردهای خوبی بوده بخصوص دررشته ووشوکه (80%) تیم ملی ووشو کشوررا تشکیل داده ودرمسابقات داخلی وخارجی دارای مدال های طلا وکپ های قهرمانی میباشد .

همچنان دررشته فوتبال دارای کپ های قهرمانی تورنمنت ها ی داخلی بوده وهمه این تیم ها راجستر کمیته ملی المپیک وتربیت بدنی میباشد .واین دیپارتمنت توانسته پلیران خوبی را برای تیم های ملی کابل (الف) وکابل (ب) جوانان تقدیم نماید .البته دررشته ووشو پلیران این دیپارتمنت دارای مدال های جهانی ،آسیائی ،جنوب آسیا وبین المللی میباشد . همچنان مسابقات وتورنمنت های ورزشی تحت نظر این دیپارتمنت در رشته های مختلف ماهانه وربع وار درداخل انستیتوت به راه انداخته میشود .که دارای میدان خوب فوتبال ،میدان والیبال وکلپ مجهز با وسایل مدرن میباشد