شعبۀ زبان - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

شعبۀ زبان

مرکز تربیوی مخابرات درسال 1964 تاسیس شد و بعد درسال 2007 به دلیل اقتضای روز و نیازمندیهای جامعه درعرصه ارتباطات واطلاعات به (انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی) ارتقاء یافت. تا در تربیت نیروی انسانی کشورسهیم با شد از آنجائیکه علم اطلاعات و ارتباطات یک علم ، مهم ودر خال پیشرفت سریع است لذا آموزش و فراگیری زبان انگلیسی که زبان بین المللی ، زبان اطلاعات و ارتباطات است از اهمیت خاصی برخوردار است وبرعلاوه پروسه تحصیل محصلین بعد از فراغت جهت آپدیت نکهداشتن معلومات شان نیازبه سرچ و مطالعه دارند که این مساله خودبراهمیت فراگیری جامع زبا ن انگلیسی می افزاید. لذا انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی درچارت اکارمیک خود یک دیپارتمنت را به عنوان ، دیپارتمنت زبان دارد که دارای تشکیلات ذیل است .

آمردیپارتمنت یک بست
استاد دو بست
ابرانت یک بست

مضمون انگلیسی در هرسمستر در 40 ساعت و 2کریدت تدریس می شود که درآینده به دوبخش انگلیسی عمومی و تخصصی تبدیل خواهد شد درروشهای جدید آموزشی و فراگیری زبان انکلیسی وتقویت لسننگ از اهمیت ویژه برخوردار است لذا برای این امر انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی خود را به لابراتواری مجهز نموده تا این نیاز را جوابگو باشد.امید است که در آینده این دیپارتمنت را فعالترو پربارتر نموده وبرای ارتقاء دانش محصلین از روش های بهتر آموزشی استفاده کرد.