شعبۀ مخابرات - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

شعبۀ مخابرات

از زمان تأ سیس مرکز تربیوی سابق دیپارتمنت کمونیکیشن در چوکات ریاست مرکزتربیوی فعال بوده و وظایف بس عمده را در تدریس کادر های جوان ایفا نموده است.فعلا" وظایف دیپارتمنت مذکور تدریس مضامین ذیل درلابراتوار های ذیل میباشد که هر یک را استادان لسانس و ماستر تدریس مینمایند :

  • Communication 101
  • Digital Telephone
  • Mobile Cellular
  • Antenna
  • Propagation
  • Fiber optic
  • WLL ( Wireless Local Loop )
  • Operating system
  • Satellite Communication
  • Microwave System

لابراتوار Cabling and Fiber Optic 

این لابراتوار دارای تجهیزات بوده که میتوان برای استفاده و تجربه محصلین استفاده نمود دراین لابراتوار تجارب splicing کیبل های نوری اجرا شده و انتقال نور در یک فایبر نوری به محصلین تجربه میگردد که این لابراتوار دارای تجهیزات مانند TDR بوده که ضایعات سگنل را میتوان در طول کیبل اندازه نمود . LED ها یکی از دایود های نوری میباشد که در تجارب این لابراتوار استفاده شده و تا تولید نور نموده و این دسته اشعه نوری به فایبر فرستاده شود. که البته در فرستادن نور به کیبل نوری زاویه آن مدنظر گرفته شده تا ضایعات نور در فایبر کاهش یابد.

لابراتوار وایر لیس Wireless Lab

این لابراتورا دارای تجهیزا ت بوده که میتوان ضایعات سگنل را در فضا و در طول را ه محاسبه نمود یعنی سافت ویر را دارا میباشد که بنام path loss بوده و میتوان ضایعات سگنل را در صورتیکه فاصله را بین دو آنتن و ارتفاع منطقه از سطح بحر معلوم باشد اندازه نمود . این لابراتوار علاوه از این دارای مخابره های VHF بوده که میتواند الی فاصله یک کیلومتر کار نماید این مخابره ها دارا ی سرکت های اند که توسط دو ماجول به شکل بلاک دیاگرام نشان داده شده و ولتژ مورد ضرورت را به آن تطبیق نموده و بلاک VHF را تغذیه مینماید که دارای امپلیفایر ها و فلتر ها اند و میتوان تجارب مختلف را اجرا نمود .

لابراتوار ستلایت و آنتن ها

این لابراتوار لابراتوار اساسی بوده که تجارب مضامین antenna and satellite ها در آن تجربه میگردد و در قسمت ستلایت سه نوع ماجول داریم که یکی آن Transmit earth station ،و دیگر آن satellite که دارای ترانسپوندر بوده و یکی دیگر آن Receiver Earth station بوده که ستلایت بین Receiver and Transmitter قرار داده شده که سگنل را از ترانسمیتر توسط uplink گرفته و به receiver توسط downlink میرساند .و آنتن ها بخش دیگر این لابراتوار است که انواع مختلف آنتن ها تحت تجربه قرار میگیرد.

لابراتوار PBAX and Digital Telephone

لابراتوار مذکور برای تجربه محصلین را قسمت Digital telephone بود ه که توسط سافت ویر که در کمپیوتر انستال است تمام تجارب را میتوان به محصلین نمایش داد. که از جمله ringing tone , busy tone , dial tone میباشد و توسط oscilloscope که در کمپیوتر انستال است مشاهده نمود و میتوان نمرات مشترکین را از سافت ویر مذکور تغیر داد .

کمونیکیشن لابراتوار Communication Lab

در لابراتوار کمونیکیشن تجارب مانند ماجولیشن ها و غیره اجرا شده که این لابراتوار دارای ماجول های AM ماجولیشن فریکانسی ماجولیشن و Digital modulation بوده و میتوان تجارب را توسط این ماجول ها اجرا نمود و به محصلین نمایش داد. که البته این سگنل ها را محصلین میتوانند روی oscilloscope مشاهده نمایند که یک ماجول میتواند ماجولیشن را اجرا نماید .