شعبۀ الکتونکس - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

شعبۀ الکتونکس

ايجاد مؤسسه علمی وتحصيلی تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی درحدليسانس به اساس نيازكه درنتيجه تحليل ازوضعيت موجود تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی كشوربه وضعيت مطلوب تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی درپرتواستراتيژی كاری وزارت مخابرات وتكنالوجي معلوماتی صورت گرفته به وجودآمده است.دروضعيت مطلوب مابه طرف نسل سوم تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی كه برقراری ارتباط همزمان معلومات,تصویر و صدا به روی يك بسته ازويژگی های اين نسل است.رسيدن به اين وضعيت مطلوب نيازمندتربيه كادرهای تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی درحدليسانس ميباشد.كه برهمين مبناانستيتوت تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی ايجادگرديد،كه درتشكيل اكادميك انستيتوت ديپارتمنت الكترونيك منحيث واحدعلمی وتحصيلی به منظورتربيه كادرهای تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی به سويه ليسانس وانجام تحقيقات علمی درچوكات انستيتوت فعاليت مينمايد . كريكولم درسی وتشكيل اكادميك ديپارتمنت الكترونيك به اساس قانون مؤسسات تحصيلات عالي كشورواساسنامه انستيتوت تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی تنظيم گرديده است ،درتشكيل اكادميك ديپارتمنت الكترونيك يك بست آمرديپارتمنت ،پنج بست استادان ديپارتمنت،سه بست لابرانت شامل ميباشد.ديپارتمنت الكترونيك مطابق كريكولم درسی انستيتوت تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی كه به اساس سيستم كريديت مرتب گرديده واز جانب شورای علمی پوهنتون كابل مورد تائيد قرارگرفته است ،مضامين ذيل رادرسال اول ودوم تحصيلي كه دررديف مضامين اساسي كريكولم انستيتوت شامل ميباشدتدريس مينمايد.

 

درسال اول تحصيلی

credits hours Subjects Index
3 60h Electrionic circuits 1
3 60h Principle of Electronic 2
3 60h Analog Electronics 3
3 60h Digital Electronic 4

 

درسال دوم تحصيلی

Credits hours Subjects Index
3 60h Power and Energy system 1
3 60h Microprocessor and Microcomputer 2
3 60h CAD, CAM Electronic Design 3

برای توانمندی عملكرد محصلان، ديپارتمنت الكترونيك باايجاد محيط واقعی كاردرسه لابراتوارذيل فعاليت های علمی وتحقيقاتی راتنظيم ميدارد

Lab Index
Power and Energy System Energy LAB 1
Analog and Digital Circuit LAB 2
Microcontroller, Microprocessor and CAD/CAM Electronic Design LAB 3