شعبۀ ساینس - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

شعبۀ ساینس

ازانجایکه تکنالوژی بدون دسترسی ریاضیات ،فزیک وکیمیا دشوار وناممکن استلذا . در(I C T I ) نیزازهمان بدوتاسیس مضامین متزکره درکنارمضامین مسلکی بحیث مضامین اساسی تدریس میگردد . دیپارتمنت ساینس بدین منظوردر T T Cا یجادشده بود.اکنون که T T Cبه I C T Iارتقانموده است درکریکولم جدید درسی آن که ازطرف متخصصین I T U واستادان مجرب I C T Iترتیب شده وموردتاءید شورای علمی پوهنتون کابل قرارگرفته که دراین کریکولم ریاضیات درچهارسمستر . فزیک دردوسمستر .کیمیادریک سمستردرپهلوی مضامین تخنیکی ومسلکی بحیث مضامین اساسی گنجانیده شده که توسط استادان مسلکی ومجرب تدریس میگردد . استادانیکه عضویت این دیپارتمنت رادارامیباشدعبارت انداز:

  • استادمحمدطاهرخوژیانی ماسترعلم ریاضیات وفزیک وامردیپارتمنت ساینس
  • استادسعدالله رضایی لسانسه رشته ریاضی وفزیک اختصاصی . عضودیپارتمنت
  • استادفاروق خان لسانسه رشته ریاضی وفزیک عضودیپارتمنت
  • استادالحاج امین الله لسانسه رشته ریاضی عضودیپارتمنت
  • استادسومیه لسانسه رشته فزیک عضودیپارتمنت

دربخش ریاضیات موضوعات ذیل تدریس میگردد

تیوری سیت ،اعدادحقیقی واعدادمختلط،اساسات الجبر، معادالات وغیرمساوات ، توابع وگراف آن ،لوگارتم، تصاعد، مثلثات ،اساسات هندسه ، مقاطع مخروطی، سیستم قطبی، دیترمینانت ، مترکس ،لیمت ، مشتق واستعمال آن ،الجبرخطی، انتگرال ها ، معادلات تفاضلی ، احتمالات ،احصایه، وکتورانالیز، وکتورکلکولس، لاپلاس ترانسفارم ،سلسله فوریه ، فرمول تیلورومکلورین، معادلات مکسویل ، قضایای گرین وستوک ودیگرموضوعات ریاضیات وکیمیاتدریس میگردد.محصلین انسیتیوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی درمضمون فزیک موضوعات ذیل رامیخوانند:

  • میخانیک قوانین نیوتن، اهتزازات ، امواج ، الکتروستاتیک ، والکترومگنیتک ،ساحه وقوانین مکسویل، نوروغیره .
  • استادان دیپارتمنت ساینس لکچرنوت های خودرادرموضوعات متذکره ترتیب واماده نموده است.