کلینیک صحی - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

کلینیک صحی

کلینیک صحی به تاریخ اول جنوری سال 2009 که برابرمیشود به 12/10/1387 طبق امر مقام محترم وزارت مخابرات و تکنالوجۍ معلوماتې درچوکات انستیتوت تکنالوجۍ معلوماتی ومخابراتې ایجاد ګردید. کلینیک درعرضه نمودن خدمات صحې براې استادان محترم وکارمندان عالیقدر دراوقات رسمیات میباشد و ازطرف شب تنهابراې محصلین عزیز خدمات صحی را عرضه میکند وتمام شب برای محصلین کلینیک خلاص میباشد.قبلآ کلینیک به کمبود ادویه ولوازم دچاربود. خوشبختانه ازطرف ادارۀ اترای وزارت مخابرات و تکنالوجۍ معلوماتی برای کلینیک بعضې ارقام ادویه ولوازم را خریداری نمودند.


کلینیک ازتمام اداراتی که درچوکات امور مخابراتی خدمات راعرضه میکنند تقاضا میکند که کلینیک انستیتوت را همکارې مالې نمایدوبخصوصآ از اداره بین الملې مخابرات خواهش میشود که همکارې خود را برای کلینک هم اغاز نماید ویا به یکی ازاداراتی که خدمات مخابراتی راعرضه میکند معرفی نماید که کلینیک ازنګاه ادویه ولوازم مرفوع ګردد.کلینیک انستیتوت تکنالوژی معلوماتې ومخابراتی یک داکتر دارد که تمام کارهای کلینک راپیش میبرد.معاینه مریضان ،نسخه نوشته کردن، معرفی نمودن بذریعه استعلام به یکی ازشفاخانه های کابل وراجسترنمودن مریضان.کلینیک ۲۴ ساعت براې کارکنان انستیتوت ومحصلین لیلیه ونهاری خلاص میباشد وخدمات صحی را به حسن صداقت پیش میبرد.
وظایف ومسولیت ها:

  • راجسترنمودن مریضانمعاینه, نمودن ونسخه نوشتن ,مراقبت نمودن مریضان ,کمک های عاجل اولیه رسانیدن .درپاک نمودن محیط زیست به مسول ان مشوره دادن
  • معاینه نمودن غذای طبخ شدۀ لیلیه ,اګاهې نوین امراض برای محصلین وکارکنان انستیتوت ,ګرفتن سمپل غذای طبخ شدۀ لیلیه وگذاشتن دریخچال برای ۲۴ ساعت