لیلیه - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

لیلیه

لیلیه انستیتوت تکنالوژی معلوماتی که قبلاً بنام مرکز تربیوی مخابرات یاد میشد درسال 1343 به ظرفیت (50) نفر به کمک وهمکاری مالی وعلمی اتحادیه بین المللی تیل کمونیکشن ایجاد گردیده وهمه ساله به تعداد شاگردان افزودی بعمل آمده درسال 1386 بر علاوه طلاب قبلی لیلیه بتعداد (50) نفر محصل ازطریق پوهنتون کابل به این مرکز معرفی و مرکزتربیوی به انستیتوت تکنالوژی معلوماتی مخابراتی ارتقاء نموده وتعداد محصلان لیلیه از (50) نفر به (100) نفر بلند برده شد ودرسال 1387 برای سال 1388 محصلان لیلیه (150) نفر محصل درنظر گرفته شده .برای محصلان محتر م چپرکت – دوشک –بالشت – روکش – کمپل – اطاق های چارنفری منظم اطاق طعام خوری وسایل طعام خوری ومواد خوراکی به کمک وزارت مخابرات تکنالوژی معلوماتی همه ساله تهیه وبعداً دراختیار آنها قرار داده میشود .مشکلات مریضی محصلان درنظر گرفته شده ودرسال 1387 یک کلینک صحی درخود انستیتوت ایجاد گردیده که دوکتوران موظف وادویه آن از طریق وزرات محترم مخابرات آماده گردیده وبطور عاجل خدمات خودرا انجام میدهند حمام وتشناب های مجهز دراختیار محصلان قراردارد مشکلات روزمره محصلان ازطریق مدیریت لیلیه حل میگردد .طرزشمول محصلان به لیلیه انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی طبق مقرره لیلیه های موسسات تحصیلی وطرزالعمل جدید واحکام مقام محترم وزارت مخابرات طور ذیل صورت میگیرد:

 1. محصلین بی بضاعت ولایات وولسوالی های که از مرکزانستیتوت (35) کیلومتر فاصله داشته باشد .
 2. هرگاه محصلان مندرج ماده یک این طرزالعمل بیشتر از یک سال اخیر لیلیه رابطور نهاری درشهر کابل سپری نموده باشد وفعلاً محل سکونت ولی محصل بناً به معاذیری به یکی از ولایات یا ولسوالی ها تغیر کرده باشد وتصدیق ارگانهای مربوط را درمورد حاضرکرده بتواند شامل لیلیه شده میتواند.
 3. سهیمه شاملین لیلیه انستیتوت همه ساله از طرف وزارت تحصیلات عالی تعین وتثبیت میگردد.
 4. محصلان که شامل لیلیه انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی میگردند همانند سایر محصلان لیلیه های موسسات تحصیلات عالی با آنها برخورد صورت میگیرد ومکلف به ترتیب وثیقه شرعی نمی باشد .
 5. محصل شامل لیلیه درصورت ناکامی ومحرومی از یک سمستر حین تکرار همان سمستر با پوره نمودن %65 نمبر میتواند دوباره شامل لیلیه شود .
 6. محصلان شامل لیلیه توسط فورم معین مدیریت عمومی تدریسی به لیلیه معرفی وبعداز فیصله شورای لیلیه شامل شده میتواند .
 7. هرگاه محصل شامل لیلیه درختم یک سال تعلیمی (یک صنف درسی ) اوسط نمرات %65 راتکمیل ننماید از لیلیه اخراج میشود .
 8. محصل شامل لیلیه مکلف است پول واجناس قیمتی شخصی خویش را خود محافظت نمایند .
 9. غذای روزمره محصل مطابق امکانات بودجوی واستحقاق منظور شده از طرف اداره لیلیه تهیه وطبخ وتوزیع میشود واوقات صرف غذا ازطرف اداره مربوط تعین میشود ..
 10. محصلان مکلف اند درداخل لیلیه پاکی –نظافت –نظم ودسپلین رامراعات نمایند هرگاه کدام خساره دراطاق ویا تعمیرلیلیه رونماشود بالای محصل جبران خساره میشود .
 11. برای نظم ودسپلین وحل مشکلا ت محصلان درلیلیه شورای لیلیه که دارای رئس معاون واعضا میباشدموجوداست. استادان لیلیه استاد عبدالجلیل "غنی زاده " و استاد محمد صابر "مجاهد"
 12. بطور 24 ساعته نوکریوالی خویشرا انجام ومشکلات محصلان رابه مدیریت لیلیه گزارش میدهند .

برای معلومات بیشتر  لطفا  مقرره لیلیه   رابخوانید.