کتابخانه - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

کتابخانه

قرار معلوم انقلاب تازه در ساحه علم و تخنیک مخصوصا" وسایل مخابراتی به وقوع پیوسته و جهان را به مرحله انفارمشن کمونیکشن تکنالوژی گزار داده و جهان را به یک دهکده تبدیل نموده است . ناگفته نباید گذاشت که هرپدیدۀ اجتماعی بر اساس ضرورت های فردی و جمعی در جوامع بشری پدید می آید , رشد می کند و توسعه می یابد . بنا" افغانستان منحیث عضو خانوادهء جهانی نمیتواند پا به جای جوامع جهانی نگذارد به همین منظور باید تحولی در سویه تعلیمی مرکز تربیوی مخابرات به وجود می آمد که خوشبختانه مقام وزارت مخابرات و موسسه آی تی یو دست اندرکار ارتقای مرکز تربیوی مخارات به انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی شدند.که با ارتقای مرکز تربیوی به انستیتوت خوشبختانه با حمایت موسسه آی تی یو یک تغییرات کیفی و بنیادی در سیستم تدریس- ابزار و وسایل این انستیتوت به عمل آمد .

از جمله این تحولات اثر گذار در بخش های اداری و تدریسی این انستیتوت نیز بی موجب نبوده از جمله احیا , بازسازی و توسعه کتابخانه . ابتدا در مرکز تربیوی مخابرات یک کتابخانه با ظرفیت 2000 جلد کتب مختلف سیستم تکنالوژی سابق فعالیت داشت .حال که انیستیتوت تکتالوژی معلوماتی و مخابراتی به سویه لسانس ارتقاع نموده ایجاب می نماید تا بخاطر بلند بددن ظرفیت وسطح آگاهی محصلین کتب جدید با داشته های معاصر مجهز باشد که این توانایی را انستیتوت پیدا نموده است.فعلا" در چوکات آمریت اداری مدیریت کتابخانه با یک نفر مدیر و یک نفر کارمند مصروف خدمت میباشد .باید یاد آور شد که کتابخانه انستیتوت فعلا" از کتب به سطح کالج های عالی و پوهنتون ها را دارا میباشد . فضای آرام صالون مطالعه با مبل و فرنیچر عصری با داشتن چهار پایه کمپیوتر و اینترنیت با جهان وصل است . که استادان – محصلین و کارمندان میتوانند مشکلات شان را بر علاوه کتب دست داشته کتابخانه که در حدود 4000 هزار جلد کتب دربخش های تکنالوژی معاصر- ساینس الیکترونیک – کمونیکشن – آی تی – سیسکو و آموزش لسان انگلسی است بر آورده سازند .