اخبار - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

اخبار

ازممتاز ترین محصل انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی (ICTI) تقدیر به عمل آمد

تقدیر از محصل و یا محصلان شایسته و کارکردها و ابتکارات آن امریست معمول در همه نهاد های تحصیلی و تقریباً میتوان گفت که به یک فرهنگ مبدل گردیده است.

در پوهنتون ها و نهاد های تحصیلی بین المللی حتی میتوان ادارات رسمی را در چارچوب تشکیلات آن دید. اغلباً سال یک و یا دو بار محافلی بخاطر تقدیر،

اعطای جوایز، تحفه ها و نمایش کارهای خلاقانه و نو آوری های محصلان بر گزار میگردد.  اما ببینیم که این روال در افغانستان به کدام گونه است .

موسسات تحصیلات عالی در افغانستان در مقایسه با موسسات تحصیلات عالی در جهان تفاوت های زیاد دارد. پوهنتون کابل به مثابه مادر پوهنتون ها در افغانستان قدامت بیشتر از هشتاد سال ندارد. ای کاش این هشتاد سال عمر پربار برای پوهنتون کابل می بود. سه دهه جنگ و پی آمد های آن چنان ضربه محکم بر پیکر جوان و نو قد بر افراشته این نهاد تحصیلی و منبع امید جوانان و تشنه گان تحصیل وارد کرد که شیرازه نو ساخته آنرا نه تنها شدیداً متاثر ساخت بلکه فرصت برای تقدیر از نوع آوری ها  را از آن گرفت. اگر تقدیری از نوع آوری صورت گرفته خیلی محدود بوده است.

خوشبختانه طی یک دهه اخیر موسسات تحصیلات عالی مورد حمایت شدید دولت قرار گرفت که ما شاهد انکشاف خیلی چشم گیر در این عرصه هستیم . ایجاد بیش از بیست و پنج پوهنتون دولتی و عرض وجود بیش از هشتاد نهاد تحصیلی خصوصی شاهد این مدعای ماست .  ولی هنوز هم ما در آغازین راه قرار داریم و فرصت های مناسب را برای نوآوری و ابتکارات محصلان  این قشر آینده ساز کشور طوریکه لازم است میسر نگردانیده ایم تا آنها بتوانند استعداد های نهفته در خود را تبارز دهند. محدودیت های اقتصادی پوهنتون ها و عدم توجه به منابع عایداتی نهاد تحصیلی و حفظ عایدات و مصرف آن مطابق به نیازمندیها از جمله عواملی است که  روند یک سلسله ابتکارات  و انکشافات را از جمله ایجاد زمینه ها و فضای نوآوری و خلاقیت برای محصلان و تقدیر از آنها بطی و محدود گردانیده است.

ولی نباید فراموش کرد که نهاد های تحصیلی شاید به تنهایی قادر به بر آورده شدن چنین امر بزرگ نباشد مگر اینکه از طرف مراجع دیگرمانند تجار ملی، افراد خیر و خصوصاً موسسات صنعتی که نهاد های تحصیلی به مثابه پشتوانه نیروی بشری فنی، مسلکی و تخصصی و مدیریتی آنها عمل مینماید مورد حمایت قرار گیرد که نه تنها به تجهیز لابراتوار های آنها بپردازد و نیازمندیهای آنها را در این عرصه مرفوع سازد بلکه  در قسمت مودل سازی نو آوری ها و ابتکارات محصلان اقدامات لازمه را داشته باشند و هم اینکه این ابتکارات را مورد تقدیر قرار دهند.

اگر ما با چنین روزی فاصله چندان نداریم و لی حد اقل تقدیر از محصل ممتاز آغاز نماییم و آنرا نشانه ای برای ورود به چنین جاده بپنداریم. بدین ترتیب است که میتوان راه را برای نوآوری ها و خلاقیت هموار کرد.

اخیراً  شرکت محترم پامیر سیکلیت این بنبست را شکست و برای ممتازترین محصل از پوهنحی های محترم پوهنتون کابل و انستیتوت تکنالوژی معلوماتی  یک یک عراده موتر سیکلیت را طور جایزه و تحفه به ممتازترین محصل هر پوهنحی در اختیار پوهنحی ها قرار داد. تا جائیکه دیده شد به نمایش گذاشتن چنین تحفه حس رقابت سالم و اکادمیک را در بین محصلان بوجود آورد و هریک کوشش و تلاش میکرد تا این جایزه را از آن خود گرداند.  تجسس و کنجکاوی بیدار شده در محصلان سبب میشود که بلاخره به توانمندی های خلاقیت دست یابند.

بعد از اتمام یک سمستر تمام سر انجام هر پوهنحی محصل ممتاز خویش را شناسایی و برای دریافت این جایزه معرفی داشت. انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی نیز بر خود میبالد که بهترین و شایسته ترین محصل خویش محترم محمد نیسم فرزند عبدالکبیر ، محصل صنف چهارم این انستیتوت را بعنوان شایسته ترین محصل سمستر اول  سال تحصیلی 1391 خویش معرفی داشت.

جوایز که از طرف شرکت محترم پامیر سیکلت  درنظرگرفته شده بود طی محفل با شکوه در تالار ادیتوریم پوهنتون محترم کابل در حالیکه  محترم پوهاند عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی و مسلکی ، محترم داکتر پوهنوال حبیب الله حبیب رئیس پوهنتون کابل ، معاونین محترم پوهنتون کابل ، روسای پوهنحی ها ورئیس انستیتوت نیز حضور داشت توسط نماینده محترم شرکت پامیر سیکلیت محترم پوهنمل نجیب به هفده نفر محصل ممتاز از هر پوهنحی توزیع گردید.

اداره انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی ضمن اینکه این موفقیت بزرگ را برای محترم محمد نسیم محصل صنف چهارم این انستیتوت و فامیل نامبرده تبریک و تهنیت عرض مینماید ، برای موصوف موفقیت های مزید را نیز آرزو مینماید. همچنان اداره انستیتوت از شرکت محترم پامیر سیکلت بخاطر چنین ارج گذاری جهان سپاس مینماید و امید وار است که شرکت محترم این عمل اکادمیک پسندانه خود را  ادامه دهد.