انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی

درسال 1343 ه ش مرکزتربیوی مخابرات با یک برنامه به سطح بکلوریا ( صنف دوازده ) توسط وزارت مخابرات وقت به همکاری اتحادیه بین المللی تیلی کمیونیکیشن (ITU) وریاست تدریسات مسلکیوزارت معارف به منظور اکمال کادرهای فنی وتخصصی دستگاهای تلیفون وتلگراف مربوط وزارت مخابرات ایجاد گردید. بعدا در سال 1354 ه ش بادر نظرداشت توسعه تکنالوژی مخابراتیومعلوماتی به یک نهادی تحصیلی نیمه عالی به درجه فوق بکلوریا یعنی صنف چهاردهم ارتقا یافت . مرکزتربیوی مخابرات در طول حیات وحضورعلمی خویش به تعداد1200 تن را در رشتههای به سطح بکلوریا وفوق بکلوریا تربیه و تقدیم نمود.

باپیشرفت های سریع که در دودهه اخیرخصوصا دربخش ساینس وتکنالوژی به وجودآمد ومیزان نیازمندیها به سرعت افزایش یافت ، این امکان را به رهبری وزارت مخابرات وتکنالوژیمعلوماتی ، هیت رهبری انستیتوت واستادان دلسوزومتعهد آن داد که در یک حرکت علمی مستمربه کمک پوهنتون کابل واتحادیه بین المللی تیلی کمیونیکشن (ITU) ضمن برخورداری ازسهمیموثروارزنده در رشد وانکشاف کشور ورفع نیازمندیهای علمی درعرصه تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی درسال 1386 ه ش مرکزتربیوی مخابرات را به یک موسسه تحصیلات عالی دولتیبا عرضه پروگرام لیسانس توسعه دهد. بدین ترتیب توانست عضویت خانواده تحصیلات عالی دولتی را بدست آورد که دریچه های بسیار بزرگ فرصت را بازنمود اما عاری ازچالش ها نبود.استفاده ازاین عضویت مستلزم آمادگی خودی درهر عرصه میباشد، این چالش ها باید توسط همه پذیرفته شود . تصمیم موفقیت ما را اعتبار، باور، کیفیت ورقابت ما درجامعه و کانون خانوادهتحصیلات عالی میگیرد. تربیه یک کادر با کیفیت عالی و نیروی بشری مترصد ومراقب ، تعیین کننده شتاب انکشاف دراین عرصه ها است.