کریکولم انستیتوت(معرفی وتوضیح اجمالی آن) - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

کریکولم انستیتوت(معرفی وتوضیح اجمالی آن)

انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی مسرت داردکه فرصت میسرگردیده است که دست اندرکاران مدیریت تحصیلات عالی خاصتا وزارت محترم تحصیلات عالی توجه قابل وصف را به تجدیدنظربرمبنای نیازسنجی معطوف داشته است.

کریکولم معاصر تطبیقی ومعیاری مبتنی برنیازمندیهای جامعه وسکتورصنعت مربوطه متضمن تداوم حیات تمام موسسات تحصیلات عالی محسوب میگردد ایجاب مینماید تاموسسات ونهادهای تحصیلات عالی بادرنظرداشت پیشرفت های که در ساحات علمی وتکنالوژیکی به وجود می آید کریکولم خویش راحداقل سال یکبار موردبازنگری سطحی ودرهر پنج سال مورد بازنگری کلی قراردهد.

لازمه یک کریکولم خوب مرکبه های مانند اهداف تسلسل روش های آموزش استراتیٰژی های آموزشی دست آوردهای آموزش محتویات کورس وتسلسل آن تجارب تدریس ِِارزیابی/ارزش یابی محیط آموزش وراهای آموزش انفرادی محصلان تشکیل میدهدکه خوشبختانه تمام عناصرمتذکره هنگام بازنگری مورد توجه قرار گرفته ودرمقطع های مختلف به آن مکث گردیده است.

کمیته تجدیدنظربرکریکولم دیپارتمنت ها ورهبری انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی برخودمی بالدکه بادرنظرداشت رهنمودها ولوایح وزارت محترم تحصیلات عالی کریکولم مربوطه خویش راموردبازنگری قرار داده ونهایتا توانست کریکولم کم عیب تر راتهیه کند.

کریکولم توسط دیپارتمنت ها بازنگری نتیجه باکمیته کریکولم شریک ودراخیربه تایید شورای علمی انستیتوت نیزرسیده است.

اداره انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی ازتمام استادان آمرین دیپارتمنت ها وکمیته کریکولم که در قسمت تهیه وترتیب این کریکولم همکاری نموده اندصمیمانه تشکرمینماید.

شما میتوانید که کریکولم انستیتوت ICT(  معرفی وتوضیح اجمالی آن ) از   اینجا   دریافت نماید.