ماموریت - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

ماموریت

هدف انستیتوت ICT با بهره گیری ازدستاوردهای نوین ساینس وتکنالوژی معلوماتی تجدیدنظربرکریکولم بازسازی وگسترش روابط فزیکی وزیربنایی به منظوردست یابی به شیوه های معاصرتدریس واموزش وباایجابات تحقیق استخدام تربیه واموزش کافی استادان درهمه عرصه ها استفاده موثر ازتکنالوژی دربروسه تدریس گسترش اگاهی در رابطه به ساینس وتکنالوژی واهمیت ان دردرک پرابلم های معاصر عرضه پروگرامهای موثر ارایه خدمات اموزشی وتحقیقی وتجارب تحصیلی باکیفیت عالی درمطابقت کامل باهدف پوهنتون محترم کابل اهداف وزارت تحصیلات عالی ووزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی برای محصلان راتشکیل میدهد کاربرد دانش ازطریق تحقیق انکشاف وفعالیت های علمی گامی است درجهت رشد وتعالی انکشاف وخودکفایی کشورکه انستیتوت به مثابه یک نهادتحصیلی دراین راستامیتواند نقش برازنده داشته باشد