دیدگاه ما - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

دیدگاه ما

 توجه به نیروی انسانی انستیتوت اعم ازاستادان، همکاران تخنیکی و کارمندان به عنوان یکی ازسرمایه های اصلی ازرسالت های کلیدی ما راتشکیل میدهد بنا ارتقای ظرفیت استادان وایجاد زمینه های اموزشی ، تحصیلات عالیتردراخل وخارج کشور، ارتقای ظرفیت کارمندان وهمکاران تخنیکی ، تجهیز لابراتوارها ، فراهم اوری امکانات وتجهیزات سخت افزاری ونرم افزاری معاصر ، تاسیس وتحکیم روابط باموسسات ونهادهای تحصیلی ملی وبین المللی، تحکیم روابط دوجانبه باسکتورصنعت درعرصه تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی واستفاده ازنظریات انها به منظورغنی سازی کریکولم که جوابگوی نیازمندیهای جامعه وسکتور صنعت دراین عرصه باشد، تربیه کادرهای جوان و متخصص مبتکر وخلاق متعهدومجهز بادانش معاصرکه قادربه تطبیق وتولیددانش وسهم در رشد وانکشاف کشور باشند رسالت انستیتوت ICT را احتوامی نماید.