پالیسها ومقررات انستیتوت - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی