مرکز تربیوی پست - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

مرکز تربیوی پست

دیپارتمنت خدمات پستی درچوکات مرکزتربیوی مخابرات صابقه که اینک انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی میباشد, تأسیس گردیده بود که درمرحله نخست سه نفراز متخصصین خدمات پستی با حمایه صندوق وجهی بین المللی یکی بعد از دیگر وارد این کشور شده و فعالیت شان را طوری آغازنمودند که بالوسیله یک تن از افغانان به اسم محترم عبدالجلیل طاهری بحیث کونترپارت ومترجم به آنها مساعدت می نمود که بعد ها سه نفر دیگربه اسم محترم امین الله عرب ومحمدیونس بدیعی ومحترم حکیمی منحیث کونترپارت های متخصصین مذکور ازطرف وزارت مخابرات استخدام گردیدند درپروژه ای مذکور اهداف مانند پلان گذاری وانکشاف خدمات پستی درسراسری افغانستان طرح ریزی گردیده بود .

تحت همین پروژه مامورین وزارت مخابرات که دربخش های مختلف خدمات پستی وپارسلات اشتغال داشته اند جهت اشترک درکورس های سه ماهه درساحات خدمات پستی بین المللی وداخله واردمرکزتربیوی مخابرات گردیده وبه آموزش طوری می پرداختند که لکچرنوت ها ذریعه متخصصین بین المللی مطابق به کنوانسیون بین المللی پست به لسان انگلیسی تهیه وترجمه گردیده وبه آموزگاران مذکور انتقال داده می شد درطول همین مدت علاوه برلکچرنوت ها به منظور کارهای عملی آنهابه شعبات مختلف بخش پستی وزارت مخابرات منتقل می گردیدند تاهرآن چیزی راکه به شکل نظری اموخته اند درعمل نیزآنهارا پیاده نمایند .چنین شیوه تدریس الی سال 1985 ذریعه متخصصین متذ کره ادامه داشت که بعدا متخصصین مذکور به کشورهای شان عودت نموده وبه اساس پیشهاد متخصصین مذکور ومنظوری مقام وزارت مخابرات مسولیت دیپارتمنت خدمات پستی به محترم عبدا لجلیل طاهری سپرده شد که الی سال 1371 دیپارتمنت خدمات پستی به طور فعالانه درتدریس مامورین وزارت مخابرات درپست ادامه داشت همه امور تدریس به شکل استفاده از( Overhead projector ) ادامه داشت که بعدا این پروسه برای مدتی مدیدی متوقف گردید تااینکه درسال 1385 این دیپارتمنت دوباره به فعالیت آغازنموده ولابراتوار پستی نیز احیا گردید.این دیپارتمنت درتشکیل خود یک آمردیپارتمنت، دو استاد دربخشهای عملیاتی ومنجمنت و یک نفر لابرانت دارد وتوانسته که درجریان سالهای1385 تا اکنون بادایر نمودن کورسهای آموزشی دربخش های مختلف سرویس پستی برای کارکنان ، کارمندان ومدیران پستی ولایات وولسوالی ها کشوربه تعداد بیشتراز220 نفرازمنصوبین اداره پست را تحت آموزش قرار دهد .