تقسیم اوقات - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

تقسیم اوقات

تقسیم اوقات امتحانات فاینل  سال ۱۳۹۶ ه ش انستیتوت  تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی!

 

 تقسیم اوقات امتحانات سمستر  سال  ۱۳۹۶ه ش  انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی