استاد فزیک - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

استاد فزیک

 

 

 انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی  درسال 1396 دربست کمبود ذیل به کادر واجد شرایط که دارای تحصیلات عالی لیسانس ماستر یاداکتر باشند درمطابقت با قانون جدید تحصیلات عالی ضرورت دارد

 

 

 

عنوان بست   :                استاد فزیک

وزارت/اداره  :         وزارت مخابرات و تکنالوجی معلوماتی

تعداد بست     :       ۱ یک بست

موقعیت        :          کابل

بخش مربوطه:        انستیتوت تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی

تاریخ اعلان  :          1396/07/20

تاریخ ختم اعلان:      1396/08/20                    

 

 

 

 

متقاضيان از تاريخ /20/ میزان/ الی/20/ عقرب /1396/ به انستیتوت تکنالوجی معلوماتی ومخابراتی واقع یکه توت مراجعه وفورم درخواستی شمولیت درکادر علمی خویش را با اصل ترانسکریپت نمرات کاپی همین اعلان از ویب سایت وزارت تحصیلات عالی  وکاپی تذکره تابعیت به مدریت استادان انستیتوت بسپارند.