طرزالعمل ها - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی