جلالتماب شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قبل از ظهر مورخ ۴ حمل ۱۳۹۸ ازانستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بخاطر ترویج وغرص نهال شانی بازید نمودند - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

جلالتماب شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قبل از ظهر مورخ ۴ حمل ۱۳۹۸ ازانستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بخاطر ترویج وغرص نهال شانی بازید نمودند

 

جلالتماب شهزاد آریوبی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی قبل از ظهر مورخ ۴ حمل ۱۳۹۸ در حالیکه هیئت محترم رهبری وزارت ایشان را همراهی مینمود به آرزوی سرسبزی، صلح و ثبات در کشور با غرس یک یک اصله نهال در فضای سبز محوطه  انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی اقدام نمودند.

محترم وزیر صاحب بعد از غرس نهال، افزود نگاه به فضا های سبز باعث ایجاد نشاط در انسان میگردد. وی رهبری انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی را در ترویج این سنت احسن برای سبزی و حفاظت از محیط زیست انستیتوت هدایت داد.