سکرترجنرال ITU از انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دیدن بعمل آورد - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

سکرترجنرال ITU از انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دیدن بعمل آورد

بعد از ظهر سه شنبه مورخ  13 سرطان آقای هوین ژاو سکرترجنرال ITU در حالیکه وی را محترم شهزاد آریوی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، محترم داکتر هدایتی معین مالی واداری وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، و روسای محترم پلان و پالیسی و رئیس دفتر مقام وی را همراهی مینمود از انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی دیدار بعمل آوردند. در محفل که به همین مناسبت در تالارکانفرانس های انستیتوت دایر گردیده بود، ابتدا محترم پوهاند محمد شفیع شریفی رئیس انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی بازدید سکرترجنرال ITU را از انستیتوت خوش آمدید گفت و از همکاری های اتحادیه بین المللی تیلیکمیونیکیشن از بدو تاسیس انستیتوت تا کنون تشکر و مراتب امتنان  خویش را بیان داشت.

در ادامه صحبت ها رئیس انستیتوت از فعالیت های علمی و اکادمیک انستیتوت، ظرفیت های موجود در انستیتوت، همکاری های انستیتوت با نهاد و مجامع بین المللی در زیر چتر اراسموس و اراسموس پلاس، تبادل استاد و محصل و تفاهمنامه های مشترک و هکذا چشم انداز پنجسال آینده به حضار معلومات ارائه نمود.

متعاقبا، محترم شهزاد آریوبی از حضور و موجودیت انستیتوت و نقش آن در جامعه و تربیه نیروی بشری تخنیکی در بخش ICT صحبت و در ادامه از همکاری ها و حمایت وزارت از تلاش انستیتوت به رسیدن به سطح معیاری وعده داد.

در ادامه محترم آریوبی افزود: انستیتوت و ارتقای ظرفیت انستیتوت در محراق توجه شخص شان قرار داشته و کوشش نموده است تا زمینه همکاری های بیشتر انستیتوت با نهاد های بین المللی افزایش یابد. وی به گونه مثال از نزدیک شدن انستیتوت با پوهنتون تکنالوژی معلوماتی تاشکند، از ارائه یک پروپوزل به سفارت هند در افغانستان، همکاری های مایکروسافت با انستیتوت، جلب همکاری های شرکت های مخابراتی با انستیتوت، جلب همکاری کشور چین با انستیتوت به تفصیل صحبت نمود. همچنان محترم وزیرصاحب از سکرترجنرال ITU در قسمت تاسیس مرکز آموزش عالی Center of Excellence، اکادمی ITU ، تجهیز لابراتوارها و کتب درسی برای انستیتوت خواهان همکاری گردید تا درسایه همچو مساعدت ها انستیتوت بتواند به اهداف استراتیژیک خود برسد.

به همین ترتیب ، آقای هوین ژاو سکرترجنرال ITU نیز در این محفل صحبت نموده و از پیشرفت های انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی طی چند سال اخیر به قدر دانی یاد نموده و از اهمیت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در بخش زراعت، فقرزدایی، تعلیم و تربیه، تداوی از راه دور، توسعه و انکشاف اقتصادی، در تجارت و کسب و کار، در زندگی روزمره و اجتماعی به تفصیل صحبت نمود. همچنان وی ادامه همکاری با انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی و ترغیب سایر کشور ها عضو در همکاری با انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی را وعده نمود.

در اخیر، هیئت مهمان از تاسیسات انستیتوت منجمله لابراتوار های  انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی در حالیکه در هر بخش از طرف رئیس انستیتوت و استادان لابراتوار معلومات ارائه میگردید دیدن بعمل اوردند.