استاد زبان وادبیات انگلیسی - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

استاد زبان وادبیات انگلیسی

شرایط پذیرش:

 

۱-کاندید بایدسندتحصیلی ماستری  ویا دوکتورا ازبرنامه حضوری یکی ازموسسات تحصیلات عالی معتبر را دردست داشته باشد

۲- سن کاندیدان ماستر از ۳۵ سال وداکتراز ۴۰ سال بالاتر نباشد

۳-اوسط نمرات دوره تحصیلش از ٪۸۰ ویامعادل آن کمترنباشد وهمچنان دردوران تحصیل ناکامی نداشته باشد

۴-وسایرشرایط که درقانون تحصیلات عالی پیشبینی شده است،رادارا باشد

متقاضيان از تاريخ /۱۲/ سنبله/ الی/۱۲/ میزان /۱۳۹۶/ درخواستي شموليت در کادرعلمي خويش را ضم اصل ترانسکريپت نمرات، کاپي همين اعلان از وب سايت وزارت و کاپي تذکره تابعيت به پوهنتون مربوطه تسليم نمايند.