اعلان کاریابی - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
استاد زبان وادبیات انگلیسی
شرایط پذیرش: ۱-کاندید بایدسندتحصیلی ماستری ویا دوکتورا ازبرنامه حضوری یکی ازموسسات تحصیلات عالی معتبر را دردست داشته باشد ۲- سن کاندیدان ماستر از ۳۵ سال وداکتراز ۴۰ سال بالاتر نباشد ۳-اوسط نمرات دوره تحصیلش از ٪۸۰ ویامعادل آن...
Sep 05, 2017 Oct 04, 2017