انستیتوت ICT - انستیتوت تکنالوجی معلوماتی و مخابراتی

انستیتوت ICT

 درسال 1343 ه ش مرکزتربیوی مخابرات با یک برنامه به سطح بکلوریا ( صنف دوازده ) توسط وزارت مخابرات وقت به همکاری اتحادیه بین المللی تیلی کمیونیکیشن (ITU) و ریاست تدریسات مسلکی وزارت معارف به منظور اکمال کادرهای فنی وتخصصی دستگاهای تلیفون وتلگراف مربوط وزارت مخابرات ایجاد گردید. بعدا در سال 1354 ه ش بادر نظرداشت توسعه تکنالوژی مخابراتی و معلوماتی به یک نهادی تحصیلی نیمه عالی به درجه فوق بکلوریا یعنی صنف چهاردهم ارتقا یافت. مرکزتربیوی مخابرات در طول حیات وحضورعلمی خویش به تعداد 1200 تن را در رشته های به سطح بکلوریا وفوق بکلوریا تربیه و تقدیم نمود.

با پیشرفت های سریع که در دو دهه اخیرخصوصا دربخش ساینس وتکنالوژی به وجود آمد ومیزان نیازمندیها به سرعت افزایش یافت ، این امکان را به رهبری وزارت مخابرات وتکنالوژی معلوماتی ، هیت رهبری انستیتوت و استادان دلسوز و  متعهد آن داد که در یک حرکت علمی مستمربه کمک پوهنتون کابل واتحادیه بین المللی تیلی کمیونیکشن (ITU) ضمن برخورداری ازسهمی موثرو ارزنده در رشد و انکشاف کشور و رفع نیازمندیهای علمی درعرصه تکنالوژی معلوماتی ومخابراتی درسال 1386 ه ش مرکزتربیوی مخابرات را به یک موسسه تحصیلات عالی دولتی با عرضه پروگرام لیسانس توسعه دهد. بدین ترتیب توانست عضویت خانواده تحصیلات عالی دولتی را بدست آورد که دریچه های بسیار بزرگ فرصت را بازنمود اما عاری ازچالش ها نبود. استفاده ازاین عضویت مستلزم آمادگی خودی درهر عرصه میباشد، این چالش ها باید توسط همه پذیرفته شود . تصمیم موفقیت ما را اعتبار، باور، کیفیت ورقابت ما درجامعه و کانون خانواده تحصیلات عالی میگیرد. تربیه یک کادر با کیفیت عالی و نیروی بشری مترصد ومراقب ، تعیین کننده شتاب انکشاف دراین عرصه ها است.